تصادف ماشین با موتور - شبکه‌ما

به دلیل برخورد 2 اتومبیل، یکی از اونا محکم به موتور برخورد می کنه و منجر به آتش سوزی و انفجار میشه.

تصادف ماشین با موتور

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل برخورد 2 اتومبیل، یکی از اونا محکم به موتور برخورد می کنه و منجر به آتش سوزی و انفجار میشه.