فیلم توهم عجیب دختران از مواد مخدر جدید در دانشگاه آزاد شیراز ... - شبکه‌ما

در دانشگاه آزاد شیراز سه عامل توزیع و ۲۴ دختر و پسر دانشجو که این مواد را مصرف کرده بودن به حراست دانشگاه برده شدن،همه...

فیلم توهم عجیب دختران از مواد مخدر جدید در دانشگاه آزاد شیراز ...

توضیحات:

در دانشگاه آزاد شیراز سه عامل توزیع و ۲۴ دختر و پسر دانشجو که این مواد را مصرف کرده بودن به حراست دانشگاه برده شدن،همه بعد از مصرف خوی وحشی‌گری بهشون دست داده