ضروریات کار با اسکچاپ - شبکه‌ما

فصل اول : معرفی فصل دوم : رابط ها در sketchup فصل سوم : کار با اشیاء فصل چهارم : رسم در sketch up فصل پنجم : اندازه گیری...

ضروریات کار با اسکچاپ

دسته بندی ها:
توضیحات:

فصل اول : معرفی
فصل دوم : رابط ها در sketchup
فصل سوم : کار با اشیاء
فصل چهارم : رسم در sketch up
فصل پنجم : اندازه گیری و لیبل گذاشتن
فصل ششم: سازماندهی طرح ها
فصل هفتم : کار با کمپوننت ها
فصل هشتم : مواد Martial و بافت ها texture در sketch up
فصل نهم : رندر گرفتن و انیمشن

لینک دریافت آموزش: http://sketchupfile.ir/as2107