تبیین بیانیه گام دوم انقلاب - شبکه‌ما

خودسازی در گام دوم چگونه خواهد بود؟ مساجد از این پس به چه صورت باید اداره شود؟

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

توضیحات:

خودسازی در گام دوم چگونه خواهد بود؟ مساجد از این پس به چه صورت باید اداره شود؟