رقص پسربچه افغان با پای مصنوعی! - شبکه‌ما

یک پسربچه افغان پس از پایان ۴ سال فیزیوتراپی توانست به کمک پای مصنوعی تعادلش را حفظ کرده و روی پایش بایستد.

رقص پسربچه افغان با پای مصنوعی!

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک پسربچه افغان پس از پایان ۴ سال فیزیوتراپی توانست به کمک پای مصنوعی تعادلش را حفظ کرده و روی پایش بایستد.