نبرد شیر و مار کبرا - شبکه‌ما

یک مار کبرا در صخرا در حال حرکت هست و دور تر یک شیر در حال شکار می گردد و شیر با غرش حیوانات را...

نبرد شیر و مار کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک مار کبرا در صخرا در حال حرکت هست و دور تر یک شیر در حال شکار می گردد و شیر با غرش حیوانات را فراری میدهد و نگاه شیر به مار کبرا می افتد و مار کبرا سمی است و زهر دارد و شیر درنده  دندان های تیزی دارد و  مار دیگری برای شکار از درخت بالا می رود و به لانه پرنده ای وارد می شود و جوجه های پرنده را می بلعد و  و شیر و مار کبرا با هم رو در رو می شوند و شیر با پنجه های خود مار کبرا را پرتاب می کند و مار به خود حالت تهاجمی می گیرد و مار کبرا زهر خود را به صورت و در چشم های شیر پرتاب می کند و شیر فرار می کند .