1-1 نظرات مسعود فراستی در باب شبکه های مجازی + صوت نقدنقد محسن باقری - شبکه‌ما

1-1 نقد نقد محسن باقری  روی این صحبتهای مسعود فراستی  صوت محسن باقری  را در لینک زیر بشنوید: HTTPS://CDN.SHENOTO.COM/ALBUM/27897

1-1 نظرات مسعود فراستی در باب شبکه های مجازی + صوت نقدنقد محسن باقری

توضیحات:

1-1 نقد نقد محسن باقری  روی این صحبتهای مسعود فراستی 

صوت محسن باقری  را در لینک زیر بشنوید:

https://cdn.shenoto.com/album/27897