شخنرانی باشکوه آیت اله خامنه ای در سازمان ملل - شبکه‌ما

صحبت های آیت اله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری ایشان در سازمان ملل

شخنرانی باشکوه آیت اله خامنه ای در سازمان ملل

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبت های آیت اله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری ایشان در سازمان ملل