نبرد گربه و مار - شبکه‌ما

یک گربه خانگی ماری را مشاهده می کند و قصد کشتن آن را دارد و مار هم به سوی گربه هجوم می آورد و گربه...

نبرد گربه و مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک گربه خانگی ماری را مشاهده می کند و قصد کشتن آن را دارد و مار هم به سوی گربه هجوم می آورد و گربه با پنجه به روی مار  می زند و مار حمله مکند و گربه را گاز گرفته وگربه فراری می شود و در نبردی دیگر میان مار کبرا و گربه خانگی یک گربه مار کبرایی را دیده و  به سوی مار حمله می کند ولی مار کبرا به سوی گربه هجوم آورده و گربه را می ترساند و گربه عقب نشینی کرده و در فرصتی دیگر باز حمله می کند و مار قصد نیش زدن گربه را دارد و گربه از ترس مار دیگر حمله نمی کند و از نبرد منصرف می شود .