دوربین مخفی توالت عمومی - شبکه‌ما

دختری مقداری رنگ قرمز به زیر چمدان آغشته کرده بود و داخل توالت عمومی گذاشته بود تا عکس العمل مردم نسبت به صحنۀ فوق و...

دوربین مخفی توالت عمومی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختری مقداری رنگ قرمز به زیر چمدان آغشته کرده بود و داخل توالت عمومی گذاشته بود تا عکس العمل مردم نسبت به صحنۀ فوق و همچنین چهرۀ دختری که شبیه جسد خونی آرایش کرده بود، بی حرکت گوشه توالت می ایستد و شخص دیگری مدام چراغ آنجا را قطع و وصل می کند تا صحنۀ ترسناک و رعب و وحشت ایجاد بشه.