کمک به سالمندان - شبکه‌ما

احترام گذاشتن به سالمندان و کمک به آنان از وظایف شرعی ماست.

کمک به سالمندان

دسته بندی ها:
توضیحات:

احترام گذاشتن به سالمندان و کمک به آنان از وظایف شرعی ماست.