ویزا کاری آلمان - شبکه‌ما

یکی از نکات مثبت در ویزای کار آلمان این است که این ویزا  قابل تمدید و قابل تغییر به اقامت دائم آلمان است ، یعنی...

ویزا کاری آلمان

توضیحات:

یکی از نکات مثبت در ویزای کار آلمان این است که این ویزا  قابل تمدید و قابل تغییر به اقامت دائم آلمان است ، یعنی شخصی که بتواند این ویزا را به دست آورد  اجازه اقامت و کار در آلمان را دارد. از آنجا که نظلم آموزشی در آلمان رایگان است . اشخاصی که دارای خانواده و فرزند هستند تمایل بسیاری برای گرفتن این ویزا و اقامت در آلمان دارند .