ناخودآگاه مشتری مهمتر از خودآگاه - شبکه‌ما

از جمله عواملی که فروشندگان باید مد نظر داشته باشند ناخودآگاه مشتریان است.

ناخودآگاه مشتری مهمتر از خودآگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

از جمله عواملی که فروشندگان باید مد نظر داشته باشند ناخودآگاه مشتریان است. هر چقدر که هواس پنج گانه مشتریان در هنگام خرید درگیر خرید موثر است. فروشندگان عواملی را باید مد نظر داشته باشند که بر روی نا خودآگاه مشتری موثر است. حتی عطری که یک فروشنده استعمال میکند ممکن است در مسیر خرید موثر یک خریدار موثر باشد.