شهید علی شیر شفیعی شیر میدان نبرد - شبکه‌ما

شهیدعلی شیرشفیعی ملقب به شیرمیدان نبردازاهالی روستای جوزاربکش توابع نورابادممسنی که به رشادت وشجاعت مشهور بودوی درتاریخ ۲۹ اسفند ۶۶ درعملیات والفجر۱۰ درحالی که اسرای...

شهید علی شیر شفیعی شیر میدان نبرد

دسته بندی ها:
توضیحات:
شهیدعلی شیرشفیعی ملقب به شیرمیدان نبردازاهالی روستای جوزاربکش توابع نورابادممسنی که به رشادت وشجاعت مشهور بودوی درتاریخ ۲۹ اسفند ۶۶ درعملیات والفجر۱۰ درحالی که اسرای زیادی از ارتش عراق گرفته بود براثرترکش ازناحیه گلو زخمی وپس از۲۴ساعت براثر ضایعه ی شیمیایی به شهادت رسید.آقای محمودی نورابادی خاطرات ورشادتهای این شهیدبزرگوار رادرکتابی به نام 'سرریزون 'گردآوری نموده اند...