تعامل آموزشگاه های فنی و حرفه ای با استارتاپ ها - شبکه‌ما

گفت و گو باآاقای قوامیان از آموزشگاه فنی و حرفه ای امیران

تعامل آموزشگاه های فنی و حرفه ای با استارتاپ ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفت و گو باآاقای قوامیان از آموزشگاه فنی و حرفه ای امیران