دستپاچگی راننده و زیرگرفتن 2 نفر - شبکه‌ما

رانندۀ خانمی به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به زیر گرفتن 2 نفر شد.

دستپاچگی راننده و زیرگرفتن 2 نفر

دسته بندی ها:
توضیحات:

رانندۀ خانمی به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به زیر گرفتن 2 نفر شد.