راهکار جالب بهروز افخمی برای بد دهنی مسعود فراستی - شبکه‌ما

برنامه هفت با اجرای بهروز افخمی از پاییز 94 شرع بکار کرد و تا اواخر سال 95 ادامه داشت.

راهکار جالب بهروز افخمی برای بد دهنی مسعود فراستی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برنامه هفت با اجرای بهروز افخمی از پاییز 94 شرع بکار کرد و تا اواخر سال 95 ادامه داشت.

مسعود فراستی نقش فعالی در قسمت نقد برنامه داشت 

https://www.instagram.com/masoudferasatii