این سگ به گل فروشی مراجعه می کند، صاحب گلفروشی گمان میکند که سگ گرسنه است. بقیه ماجرا را خودتان به بینید - شبکه‌ما

این سگ به گل فروشی مراجعه می کند، صاحب گلفروشی گمان میکند که سگ گرسنه است. بقیه ماجرا را خودتان به بینید

این سگ به گل فروشی مراجعه می کند، صاحب گلفروشی گمان میکند که سگ گرسنه است. بقیه ماجرا را خودتان به بینید

دسته بندی ها:
توضیحات:
این سگ به گل فروشی مراجعه می کند، صاحب گلفروشی گمان میکند که سگ گرسنه است. بقیه ماجرا را خودتان به بینید