گوی فلزی - شبکه‌ما

آب شدن سریع بخاطر این که دمای زوب پاین تری دارد

گوی فلزی

توضیحات:
آب شدن سریع بخاطر این که دمای زوب پاین تری دارد