خشونت پرستار از نحوه مراقبت بچه - شبکه‌ما

پرستاری که از کودک شیرخوار بدرستی مراقبت نمی کرد و او را مورد ضرب و شتم قرار میداد، با ضبط فیلم دوربین مداربسته تحویل دادگاه...

خشونت پرستار از نحوه مراقبت بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرستاری که از کودک شیرخوار بدرستی مراقبت نمی کرد و او را مورد ضرب و شتم قرار میداد، با ضبط فیلم دوربین مداربسته تحویل دادگاه شد.