نجات از تصادف به کمک ستون - شبکه‌ما

رهگذری موقع عبور از عرض خیابان به دلیل انحراف به چپ راننده ای که به سمت او نزدیک می شد به خاطر وجود ستون محکمی...

نجات از تصادف به کمک ستون

دسته بندی ها:
توضیحات:

رهگذری موقع عبور از عرض خیابان به دلیل انحراف به چپ راننده ای که به سمت او نزدیک می شد به خاطر وجود ستون محکمی که آنجا قرار داشت از تصادف جان سالم بدر برد

برچسب ها: