نجات از تصادف در روز برفی - شبکه‌ما

شخصی در روز برفی درحال تعمیر کامیون بود که ناگهان ماشینی از پشت سر با سرعت زیاد به کامیون برخورد می کنه ولی به انسان...

نجات از تصادف در روز برفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی در روز برفی درحال تعمیر کامیون بود که ناگهان ماشینی از پشت سر با سرعت زیاد به کامیون برخورد می کنه ولی به انسان نمیخوره.