تصادف با چندین ماشین در پارکینگ - شبکه‌ما

رانندۀ ناشی وقتی قصد خروج از پارکینگ داشت، به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به تصادف با چندین اتومبیل پارک شده بود.

تصادف با چندین ماشین در پارکینگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

رانندۀ ناشی وقتی قصد خروج از پارکینگ داشت، به دلیل عدم تسلط در رانندگی منجر به تصادف با چندین اتومبیل پارک شده بود.