افکار انسان - شبکه‌ما

همە آنچه که ما هستیم با افکار ما شکل میگیرد.  ما با افکارمان جهان را میسازیم.

افکار انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

همە آنچه که ما هستیم با افکار ما شکل میگیرد. 
ما با افکارمان جهان را میسازیم. 
اگر با ذهن #ناخالص صحبت کنید و عمل کنید #مشکل، شما را دنبال خواهد کرد، 
همانطور که چرخ گاری، گاوی را که ارابه را میکشد، دنبال میکند. 
ما همان چیزی هستیم که فکر میکنیم،
همە آنچه که ما هستیم با افکارمان شکل میگیرد. 
ما با افکارمان جهان را میسازیم. 
اگر با #ذهن_خالص صحبت و عمل کنید #شادمانی شما را دنبال خواهد کرد، همچون سایە شما، محکم و استوار، «بنگر او چگونه از من سوء استفاده کرد و مرا زد، چگونه مرا زمین زد و مرا چاپید.» اگر با چنین افکاری زندگی کنید، 
در #نفرت زندگی میکنید. «بنگر او چگونه از من سوء استفاده کرد و مرا زد، چگونه مرا زمین زد و مرا چاپید» 
چنین افکاری