خِفتگیری از پشت سر و برخورد ماشینها - شبکه‌ما

بیهوش کردن یه نفر با واردکردن ضربه به سر و سرقت اشیاء قیمتی او و همچنین تصادف 2 اتومبیل در جاده

خِفتگیری از پشت سر و برخورد ماشینها

دسته بندی ها:
توضیحات:

بیهوش کردن یه نفر با واردکردن ضربه به سر و سرقت اشیاء قیمتی او

و همچنین تصادف 2 اتومبیل در جاده