آب بازی در رودخانه با بُلدوزر - شبکه‌ما

عده ای جهت سرگرمی روی دستۀ بُلدوزر می نشینند و راننده اقدام به حرکت آن به اطراف و داخل رودخانه می کنه.

آب بازی در رودخانه با بُلدوزر

دسته بندی ها:
توضیحات:

عده ای جهت سرگرمی روی دستۀ بُلدوزر می نشینند و راننده اقدام به حرکت آن به اطراف و داخل رودخانه می کنه.