تکرار چهار باره پنالتی و گل نشدن چهار باره توپ!!؟؟ - شبکه‌ما

در لیگ ترکیه تیمی پس از زدن پنالتی که توسط دروازه مهار میشه داور مجدداً تکرار میده که باز هم تبدیل به گل نمیشه و...

تکرار چهار باره پنالتی و گل نشدن چهار باره توپ!!؟؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

در لیگ ترکیه تیمی پس از زدن پنالتی که توسط دروازه مهار میشه داور مجدداً تکرار میده که باز هم تبدیل به گل نمیشه و پس از اخراج دروازه بان بازیکن درون دروازه میایسته و باز هم توپ گل نمیشه !!!