وارونه شدن قطار از روی ریل - شبکه‌ما

قطاری که با سرعت سر پیچ درحال حرکت بود، به دلیل نقص فنی از ریل خارج میشه.

وارونه شدن قطار از روی ریل

دسته بندی ها:
توضیحات:

قطاری که با سرعت سر پیچ درحال حرکت بود، به دلیل نقص فنی از ریل خارج میشه.

برچسب ها: