بنگر که برای رسیدن به یک نتیجه ، چه رخدادهایی ممکن است پیش بیاید که هیچ کدام در حد کنترل تو نمیباشد - شبکه‌ما

بنگر که برای رسیدن به یک نتیجه ، چه رخدادهایی ممکن است پیش بیاید که هیچ کدام در حد کنترل تو نمیباشد پس تو ای...

بنگر که برای رسیدن به یک نتیجه ، چه رخدادهایی ممکن است پیش بیاید که هیچ کدام در حد کنترل تو نمیباشد

دسته بندی ها:
توضیحات:
بنگر که برای رسیدن به یک نتیجه ، چه رخدادهایی ممکن است پیش بیاید که هیچ کدام در حد کنترل تو نمیباشد پس تو ای انسان...هیچ گاه ادعای توانگری نکن ، که هرچه هستی از خدایی و هرچه داری از خدا داری و هرچه بخواهی از خدا خواسته ای... پس همه چیز را بسپار به خودش❤️