توبه های زشت! | علیرضا پناهیان - شبکه‌ما

سخنرانی علیرضا پناهیان درباره معنای دقیق گناه و توبه | Panahian.ir  

توبه های زشت! | علیرضا پناهیان

توضیحات:

سخنرانی علیرضا پناهیان درباره معنای دقیق گناه و توبه | Panahian.ir