وقتی پنگوئن نر میاد لونش و میبینه یک پنگوئن نر......‎ - شبکه‌ما

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتي پنگوئن نر مياد به لونش و ميبينه كه يه نر ديگه لونه وجفتش تصاحب كرده .. ❤️

وقتی پنگوئن نر میاد لونش و میبینه یک پنگوئن نر......‎

دسته بندی ها:
توضیحات:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتي پنگوئن نر مياد به لونش و ميبينه كه يه نر ديگه لونه وجفتش تصاحب كرده .. ❤️