کمال طلبی چیست ؟ ریشه تمام ترس ها و مشکلات ما کمال طلبی است! - فرافکر - شبکه‌ما

کمال طلبی چیست ؟ پشت صحنه ی خیلی از طرحواره ها، کمال طلبی است. پشت صحنه ی اصلی اغلب مشکلات ما، همین است.

کمال طلبی چیست ؟ ریشه تمام ترس ها و مشکلات ما کمال طلبی است! - فرافکر

توضیحات:

کمال طلبی چیست ؟
پشت صحنه ی خیلی از طرحواره ها، کمال طلبی است.
پشت صحنه ی اصلی اغلب مشکلات ما، همین است.
من جرئت نمی کنم در یک جمعی صحبت کنم؛ چرا؟
چون به قدری برای خود معیارهای سخت گیرانه تعیین کرده ام، به قدری باید و نباید برای خودم و دیگران در ذهنم مشخص کرده ام که می ترسم سخنرانی کنم.

ما هزاران هزار فرصت را از دست می دهیم، فقط از ترس اینکه کاری را انجام بدهم و شکست بخورم.
آیا شما هم ترس شدید از شکست دارید؟
می خواهید بدانید که کمال طلبی چیست ؟
آن را در میان ترس های خود جستجو کنید.
واقعیت این است که پشت همه ی ترس از شکست های شدید، کمال طلبی است.

زمانی که متوجه کمال طلبی خود شوید، می بینید که فقط ترس شما نیست که مانع انجام دادن کارها می شود.
بلکه کمال طلبی است که ترس شما ار چندین برابر می کند و مانع فعالیت شما می شود.http://farafekr.com/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/