مستند میانه میدان، حضور معلم و طلبه جوان بعنوان همراه بیماران کرونایی در بیمارستان بهارلو - شبکه‌ما

مستند میانه میدان، حضور معلم و طلبه جوان بعنوان همراه بیماران کرونایی در بیمارستان بهارلو

مستند میانه میدان، حضور معلم و طلبه جوان بعنوان همراه بیماران کرونایی در بیمارستان بهارلو

توضیحات:

مستند میانه میدان، حضور معلم و طلبه جوان بعنوان همراه بیماران کرونایی در بیمارستان بهارلو