چرا از تغییر می ترسیم؟ عدم قطعیت، دلیل اصلی ترس از تغییر است! - فرافکر - شبکه‌ما

ترس از تغییر ممکن است برای همه ما در طول زندگی پیش بیاید.

چرا از تغییر می ترسیم؟ عدم قطعیت، دلیل اصلی ترس از تغییر است! - فرافکر

توضیحات:

ترس از تغییر ممکن است برای همه ما در طول زندگی پیش بیاید.
همه ما این جمله را بارها شنیده ایم که ما انسان ها ذاتاً از رنج فرار می کنیم و به سمت لذت حرکت می کنیم.
ولی یک سوال پیش می آید: چرا با اینکه از شرایط کنونی ام رنج می برم، همچنان در این شرایط باقی مانده ام و به سمت جلو حرکت نمی کنم؟

چرا دچار ترس از تغییر شده ام؟

واقعیت این است که آن سوی تغییر، یعنی جایی که من دوست دارم به آن برسم، عدم قطعیت وجود دارد!
عدم قطعیت برای ما ترس ایجاد می کند و این خودش یک درد بزرگ است.

مغز انسان بررسی می کند؛ در یک کفه ترازو جایی که الان هستی و کفه دیگر شرایط بعد از تغییر را قرار می دهد.
سپس میزان دردی که در این دو شرایط می کشی را مقایسه می کند و ما دچار رعب و وحشت از آینده می شویم.

چرا؟ چون به اندازه کافی از آینده آگاه نیستی!
ترس از آینده نامعلوم باعث می شود که درد حاصل از ترس از آینده نامعلوم بزرگتر به نظر برسد و مانع تغییر ما شود.

http://farafekr.com/fear-of-change/