حمله شیر به گور خر - شبکه‌ما

یک شیر ماده به کمین شکار مناسب نشسته و ناگهان به یگ گله بزرگ گور خر حمله می کند  و یکی از گور خر ها...

حمله شیر به گور خر

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک شیر ماده به کمین شکار مناسب نشسته و ناگهان به یگ گله بزرگ گور خر حمله می کند  و یکی از گور خر ها را می گیرد ولی گور خر به این راحتی تسلیم نمیشود شیر ابتدا پنجه در سر و گردن او فروه می کند و سپس سعی می کند با دندان های خود گلوی گور خر را فشار دهد و او  را خفه کند ولی گورخر با تقلای زیادی که می کند ناگهان از شر پنجه های شیر رها می شود و با زدن چند لگد به شیر پا به فرار می گذارد!!