معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها-5 - شبکه‌ما

موضوع از آنجایی شروع می شود که ۱۷ سال پیش، زمانی که من دانشجوی مقطع کارشناسی بودم و برای رسیدن به یک سری اهداف برنامه‌های...

معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها-5

توضیحات:
موضوع از آنجایی شروع می شود که ۱۷ سال پیش، زمانی که من دانشجوی مقطع کارشناسی بودم و برای رسیدن به یک سری اهداف برنامه‌های داشتم. شما هم ممکن است در مسیر هر هدفی یک سری برنامه ها را داشته باشی. مثلاً در مسیر یک کار اقتصادی باشی و یا بخواهی در آن مسیر حرکت کنی. ممکن است در مسیر یک کار علمی باشی و یا بخواهی در آن حرکت کنی. ممکن است در زندگیت بخواهی به یکسری خواسته ها برسی که می‌توانند در هر زمینه ای باشند.