با صدا ببینید این پرندگان کوچک بومی استرالیا هستند. این پرنده نر بسیار متفاوت از ماده هستند، - شبکه‌ما

با صدا ببینید این پرندگان کوچک بومی استرالیا هستند.

با صدا ببینید این پرندگان کوچک بومی استرالیا هستند. این پرنده نر بسیار متفاوت از ماده هستند،

دسته بندی ها:
توضیحات:
با صدا ببینید این پرندگان کوچک بومی استرالیا هستند. این پرنده نر بسیار متفاوت از ماده هستند، با سینه های قرمز روشن آنها نسبت به پرهای خشن و خاکستری ماده