رقص زیبای قرقاول بولور برای جفت خود - شبکه‌ما

رقص زیبای قرقاول بولور برای جفت خود زائده گوشتی که در صورت خانواده قرقاولها به رنگ سرخ است ولی اینجا رنگ آبی است و در...

رقص زیبای قرقاول بولور برای جفت خود

دسته بندی ها:
توضیحات:
رقص زیبای قرقاول بولور برای جفت خود زائده گوشتی که در صورت خانواده قرقاولها به رنگ سرخ است ولی اینجا رنگ آبی است و در زمان انجام رقص و جنگ قلمرو... حیات وحش تجلی قدرت خداوند