انیمیشن تستِ تنۀدرخت یا تمساح - شبکه‌ما

انیمیشن روش سنجیدن وجودِ تمساح یا قسمتی از چوبی که روی آب معلق مانده.

انیمیشن تستِ تنۀدرخت یا تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیمیشن روش سنجیدن وجودِ تمساح یا قسمتی از چوبی که روی آب معلق مانده.

برچسب ها: