1- انرژی کیهانی و مراقبه "واقعیت معنوی" - شبکه‌ما

1- مراقبه : کیفیت درونی انسان که به دست فراموشی سپرده شده ، مشاهده گری و دیدن است .

1- انرژی کیهانی و مراقبه "واقعیت معنوی"

توضیحات:

1- مراقبه : کیفیت درونی انسان که به دست فراموشی سپرده شده ، مشاهده گری و دیدن است . 

2- مراقبه : یعنی یکی شدن با هستی برای ابد و دیدن یعنی مراقبه .

3- مراقبه آسان است و از راه تلاش بدست نمی آید.

4- مراقبه یعنی آنچه که هست بدون نام و مشاهده کردن و مراقبه یعنی دیدن و ماندن در دیدن .

5 - مراقبه به هنر ماندن با شیء مورد مشاهده است حتی برای چند لحظه .

6- مراقبه یعنی حرکت به سوی مرکز وجود ، یعنی به سمت خود کشیده شدن .

7-  مراقبه تلاش برای خنثی سازی چیزهایی است که جامعه در فرد کار گذاشته است .

8- مراقبه  یعنی بازگشت و تجربه مجدد معصومیت .

9- مراقبه  یعنی سکوت ، سکوتی که آنقدر وسیع است که تو در آن ناپدید می شوی ، هیچ صدایی  و خواهشی نخواهی داشت .

10- بودن در" بی فکری " ، زیستن در شادی و آزادگی بی پایان ، کودک شدن و تازه دیدن ، هنر مراقبه  است .

11- اگر بتوانی به یک گل سرخ نگاه کنی و فقط به آن " بنگری " ، بر آن نام ننهی و فقط با آن بمانی ، آنگاه مراقبه کرده ای .

12- حرکت ، پرش و جنبشهای ذهنی تو را از مراقبه باز می دارند . هرگاه  فقط بنشینی و کاری نکنی مراقبه کرده ای .

13- انرژی مراقبه همانجاست و جایی نمی رود ، نه جلو و نه عقب ، فقط همراه مراقبه کننده است .

14- تفکر صداست و مراقبه  سکوت ، بی ذهنی و بی صدایی است .

15- تو بی  ذهن زاده شده ای ، ذهن تو محصول تحمیلی جامعه توست .

"اشو"

 


  • جواد
    جواد |

    تمام ویدئوهای مربوط به مدیتیشن را به ترتیب و با دقت کامل و در خلوت نگاه کنید و روزانه حداقل 15 دقیقه به مراقبه بپردازید .