سوله اطراف تهران - 22220266-021 - شبکه‌ما

وجود کمربندی از سوله اطراف تهران، گواه خوبی بر اثبات وجهه صنعتی شهر تهران می باشد.

سوله اطراف تهران - 22220266-021

دسته بندی ها:
توضیحات:

وجود کمربندی از سوله اطراف تهران، گواه خوبی بر اثبات وجهه صنعتی شهر تهران می باشد. تمرکز کارخانجات متعدد و گروه های صنعتی بزرگ در حومه تهران، از یک سو باعث ایجاد اشتغال برای صدها هزار نفر شده و از سوی دیگر، وجهه صنعتی خاصی به پایتخت بخشیده است. در این مقاله به دنبال انجام یک مطالعه جغرافیایی جامع بر روی مناطق حومه ای تهران از چهار جهت هستیم که بر وضعیت احداث سوله اطراف تهران تمرکز ویژه ای دارد.

بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/