رانندۀ بی ملاحظه موقع پارک نمودن - شبکه‌ما

پارک کردن ماشین و عدم توانایی در خروجِ ماشینِ دیگر منجر به عصبانی شدن اون فرد میشه و سرانجام با خسارت به ماشین از پارک...

رانندۀ بی ملاحظه موقع پارک نمودن

دسته بندی ها:
توضیحات:

پارک کردن ماشین و عدم توانایی در خروجِ ماشینِ دیگر منجر به عصبانی شدن اون فرد میشه و سرانجام با خسارت به ماشین از پارک خارج میشه.