افتادنِ شلوار موقع خطبه عقد - شبکه‌ما

خندۀ بیش از حد داماد موقع اجرای مراسم و افتادن شلوار یکی از نزدیکان داماد زمان اجرای خطبۀ عقد

افتادنِ شلوار موقع خطبه عقد

دسته بندی ها:
توضیحات:

خندۀ بیش از حد داماد موقع اجرای مراسم و افتادن شلوار یکی از نزدیکان داماد زمان اجرای خطبۀ عقد