رباتهای خود تا شونده به سبک اریگامی - شبکه‌ما

این رباتها اولین ربتهیی هستن که این قابلیت را دارند که خودشان خودشان را تا کرده ، بدون هیچ مداخله اپراتوری کار خود را انجام...

رباتهای خود تا شونده به سبک اریگامی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این رباتها اولین ربتهیی هستن که این قابلیت را دارند که خودشان خودشان را تا کرده ، بدون هیچ مداخله اپراتوری کار خود را انجام دهند. سموئل فلتن یکی‌ از اشخاص پشت فکر این رباتها دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه هاروارد. میگوید  ما سعی‌ داریم رباتها هرچه سریع و  ارزانتری بسازیم  با الهام از هنر اوریگامی هینر تا کردن کاغذ ژاپنی این رباتها سخته شودند شاید در آینده نزدیک این تکنولوژی در سخته وسایل خانه به کمک ما بیاید وسایل داشته باشی‌ که ربات باشند مثل میز که ربات باشند و تا شوند