آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 11 - شبکه‌ما

Mom I can't fall asleep: مامان نمیتونم بخوابم What's keeping you awake: چه چیزی بیدارت نگه داشته؟ I'm worried about some things: نگران بعضی چیزها...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 11

دسته بندی ها:
توضیحات:
Mom I can't fall asleep: مامان نمیتونم بخوابم What's keeping you awake: چه چیزی بیدارت نگه داشته؟ I'm worried about some things: نگران بعضی چیزها هستم What things are you worried about: نگران چه چیزهایی هستی؟ I have a test tomorrow at school: فردا در مدرسه یک امتحان دارم Did you study for it: برایش درس خواندی؟ Yes. for over three hours with my friend: بله بیشتر از سه ساعت با دوستم