آب برای همه هست - شبکه‌ما

این ویدئو زندگی دو فرد در قشر مختلف جامعه را نشان میدهد .

آب برای همه هست

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدئو زندگی دو فرد در قشر مختلف جامعه را نشان میدهد . این ویدئو نشان میدهد آب چه ترکیب مهمی در زندگی انسان ها می باشد .