آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 12 - شبکه‌ما

Hello. I'm here for my 10:30 appointment with Dr. Smith: سلام. من برای قرار ملاقاتم در ساعت 10:30 با دکتر اسمیت به اینجا آمده ام.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 12

دسته بندی ها:
توضیحات:
Hello. I'm here for my 10:30 appointment with Dr. Smith: سلام. من برای قرار ملاقاتم در ساعت 10:30 با دکتر اسمیت به اینجا آمده ام. Thank you. Please sign in and a medical assistant will call you back soon: متشکرم. لطفا اسمتان را ثبت کنید. یک بهدار شما را به زودی صدا خواهد کرد. Thank you: متشکرم Mr. Jones? will you come with me please: آقای جونز؟ لطفا می توانید با من بیایید؟ Yes, here I am: بله، همینجا هستم Will you stand here so I can get your weight and height: می توانید اینجا بایستید که من قد و وزنتان را بگیرم؟ Certainly: حتما