حیوانات درنده - شبکه‌ما

در طبیعت حیوانات وحشی و درنده بی شماری وجود دارند و برای بقای خود به شکار می پردازند یک پرنده در کنار رودخانه در حال...

حیوانات درنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در طبیعت حیوانات وحشی و درنده بی شماری وجود دارند و برای بقای خود به شکار می پردازند یک پرنده در کنار رودخانه در حال نوشیدن اب بوده که تمساحی به ان حمله کرده و او را شکار می کند و در صحنه ای دیگر یک گوزن در حال نوشیدن آب بوده که یک تمساح به آن حمله کرده و گردن آن را گرفته و به درون آب کشیده و آن را در آب می چرخاند تا جان خود را از دست داده و تکه تکه شود و تمساح بتواند آن را بخورد و دیگر تمساح ها هم کمک می کنند و هر طرف حیوان شکار شده را می گیرند و دور خود در آب می چرخند تا بدن حیوان شکار شده تکه تکه شود و قابل خوردن باشد .