بازدید سرزده به اورژانس - شبکه‌ما

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر دهقان و هیت همراه جهت بازدید پایگاه های شهرستان مهریز ازاستان یزد

بازدید سرزده به اورژانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر دهقان و هیت همراه جهت بازدید پایگاه های شهرستان مهریز ازاستان یزد